ചാർജ് ഓഫീസർ (CMO പോർട്ടൽ)

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് Dr. ഗിരീഷ് ചോലയിൽ
പദവി ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ
മൊബൈൽ നമ്പർ 9446249927
ഓഫീസ് ഫോൺ നമ്പർ 0471- 2546836, 0471- 2546812
സന്ദർശന സമയം എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം 3.00 PM മുതൽ 4.00 PM വരെ