ഇ-ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ എണ്ണം

  • Total Applications
  • Approved
  • Rejected/Returned
  • Pending/Processing

ഇ-ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഷെയർ

സേവനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അവസാനം അപ് ഡേറ്റ് ചെയ്ത തീയതി 18/06/2024

SlNo. Service Name Disposal % Applications Received Applications Disposed Applications Pending/Processing